Polityka prywatności

Adres naszej strony internetowej to: https://identyfikator.net.

Niniejszy dokument określa warunki przetwarzania danych osobowych (zwanych dalej również „danymi”) i plików cookies w obszarze sklepu
internetowego identyfikator.net, prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej, udostępnionej pod adresem URL: identyfikator.net, zwanej
dalej „Sklepem”.

SPIS TREŚCI

§1. JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM DANYCH
§2. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE
§3. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAWARCIA I REALIZACJI UMÓW, EWENTUALNEGO DOCHODZENIA
ROSZCZEŃ ORAZ OBRONY PRZED NIMI
§4. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU PRZESYŁANIA NEWSLETTERA
§5. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU PRZESYŁANIA POWIADOMIEŃ
§6. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO
§7. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA
§8. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH
§9. BEZWZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE
§10. WZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE
§11. PLIKI COOKIES – WPROWADZENIE
§12. PLIKI COOKIES ADMINISTRATORA DANYCH
§13. PLIKI COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH
§14. ZGODA NA UŻYWANIE PLIKÓW COOKIES I ZARZĄDZANIE NIMI
§15. PAMIĘĆ PODRĘCZNA
§16. ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH LUB OPROGRAMOWANIA
§17. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

§1. JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM DANYCH

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Sklepu jest Paweł Leszczyński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Leszczyński Paweł Technet
PAWEŁ LESZCZYŃSKI
ul. Zaułek Jeżynowy 3
86-032 Niemcz

zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod numerem NIP 5542524251 REGON 340033080.
Z Administratorem danych można się skontaktować pod numerem telefonu: 501523849 oraz przy użyciu adresu e-mail: poczta@identyfikator.net.

§2. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE

Zbierając dane osobowe, zawsze informujemy o podstawie prawnej ich przetwarzania. Wynika ona z przepisów RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Gdy informujemy o:
• art.6 pkt 1 lit. a) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe na podstawie otrzymanej zgody,
• art.6 pkt 1 lit. b) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe, ponieważ są one niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań
przed jej zawarciem, na otrzymane żądanie,
• art.6 pkt 1 lit. c) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego,
• art.6 pkt 1 lit. f) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów.
§3. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAWARCIA I REALIZACJI UMÓW,
EWENTUALNEGO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ OBRONY PRZED NIMI

 1. Możemy przetwarzać dane osobowe niezbędne w celu realizacji zawartej z Tobą umowy. Jednak jeszcze przed jej zawarciem, możemy
  przetwarzać dane osobowe niezbędne w celu podjęcia działań na Twoje żądanie. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1
  lit. b) RODO.
 2. W trakcie realizacji umowy oraz po jej wykonaniu przetwarzamy dane osobowe jej strony w celu ewentualnego rozpatrywania roszczeń, a także ich dochodzenia. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest przykładowo możliwość udzielenia odpowiedzi na ewentualną reklamację, do czego jesteśmy zobowiązani na podstawie odrębnych przepisów prawa cywilnego. W takim przypadku będziemy przetwarzać dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes, jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami lub ich dochodzenie. Przetwarzanie tych danych
  odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.
 3. Będziemy przechowywać te dane przez okres niezbędny do realizacji oznaczonych celów, nie później niż do czasu przedawnienia roszczeń
  wynikających z odrębnych przepisów prawa.
 4. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W sytuacji przetwarzania danych w celu określonym w pkt 2, masz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 5. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej realizację.
 6. Odbiorcami tych danych są: nasz hostingodawca, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawcy usług przewozowych, dostawca usług
  księgowych i oprogramowania służącego do obsługi faktur, dostawca usług płatności elektronicznych i bankowych, dostawca usług prawnych, doradczych i windykacyjnych oraz inni dostawcy usług, z których korzystamy w ramach oznaczonego celu.

§4. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU PRZESYŁANIA NEWSLETTERA
Umożliwiamy zapisanie się na listę odbiorców naszego newslettera. Jeżeli skorzystałeś z tej funkcjonalności, przetwarzamy Twoje dane
osobowe właśnie w celu jego przesyłania. Newsletter może zawierać treści reklamowe, handlowe lub marketingowe.
Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie Twojej zgody i tym samym art. 6 pkt 1 lit. a) RODO.Masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wycofania udzielonej zgody. W przypadku gdy nigdy jej nie cofniesz, będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu zaprzestania przez nas przesyłania newslettera.
Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a
także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych uniemożliwi przesyłanie newslettera.Odbiorcami tych danych są: nasz hostingodawca i dostawca usługi poczty elektronicznej.

§5. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU PRZESYŁANIA POWIADOMIEŃ

 1. Umożliwiamy zapisanie się na listę odbiorców naszych powiadomień, wyświetlanych za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Jeżeli
  skorzystałeś z tej funkcjonalności, przetwarzamy Twoje dane osobowe właśnie w celu jego przesyłania. Powiadomienia mogą zawierać treści
  reklamowe, handlowe lub marketingowe.
 2. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie Twojej zgody i tym samym art. 6 pkt 1 lit. a) RODO.
 3. Masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
  wcześniejszego przetwarzania danych.
 4. Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wycofania udzielonej zgody. W przypadku gdy nigdy jej nie cofniesz, będziemy przetwarzać
  Twoje dane do czasu zaprzestania przez nas przesyłania powiadomień.
 5. Możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych w swojej przeglądarce internetowej.
 6. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a
  także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych uniemożliwi przesyłanie powiadomień.
 8. Odbiorcami tych danych są: nasz hostingodawca, reklamodawca i dostawca usługi wysyłania powiadomień.

§6. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO

 1. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego. Dzieje się to na przykład wówczas, gdy odpowiadamy na Twoją wiadomość, przedstawiając szczegóły naszej oferty.
 2. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.
 3. Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu niezbędnego dla celu realizacji.
 4. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Podanie tych danych jest dobrowolne, a brak podania tych danych uniemożliwi realizację bezpośrednich działań marketingowych.
 6. Odbiorcami tych danych są: nasz hostingodawca, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usług reklamowych.

§7. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA

Od momentu, gdy uruchamiasz naszą stronę internetową, w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług przetwarzamy takie dane, jak:
• publiczny adres IP urządzenia, z którego nadeszło zapytanie,
• typ i język przeglądarki,
• data i godzina zapytania,
• liczba wysyłanych przez serwer bajtów,
• adres URL uprzednio odwiedzonej strony, w przypadku, gdy odwiedziny nastąpiły przy użyciu tego odnośnika,
• informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji zapytania.

Naszym prawnie uzasadnionym interesem w tym przetwarzaniu jest prowadzenie dzienników zdarzeń serwera i zabezpieczanie Sklepu przed
potencjalnymi atakami hakerskimi i innymi nadużyciami. W tym, możliwość ustalenia adresu IP osoby wykonującej niedozwoloną czynność w obszarze Sklepu, taką jak próba łamania zabezpieczeń, czy publikacja treści zabronionych, czy próby niedozwolonych działań z użyciem
naszych serwerów.
Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.Będziemy przechowywać te dane przez okres niezbędny do realizacji oznaczonych celów, nie później niż do czasu przedawnienia roszczeń
wynikających z odrębnych przepisów prawa.
Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie tych danych jest warunkiem korzystania ze Sklepu. Brak podania tych danych uniemożliwi korzystanie ze Sklepu.
Odbiorcą tych danych jest nasz hostingodawca.

§8. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH

Przetwarzając dane osobowe, korzystamy z usług zewnętrznych. Dlatego odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty trzecie. Zbierając dane osobowe, zawsze informujemy o tych odbiorcach, jednak z uwagi na prymat czytelności komunikatu, czynimy to skrótowo. Dlatego niniejszym wyjaśniamy, że gdy informujemy o poszczególnych kategoriach odbiorców, są to następujące podmioty:
• Dostawca usług przewozowych / kurierzy:

Alsendo sp. z o.o.Warszawa (02-797), ul. F. Klimczaka 1. NIP 8971840043; InPost Sp. z o.o., ul. Wielickiej 28,
30-552 Kraków; Centrala Poczty Polskiej S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa; DPD Polska Sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02-274
Warszawa.
• Dostawca usług poczty elektronicznej: ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka Arkadiusz Nowara S.C., ul. Bitwy Pod Monte Cassino 5/198, 33-100
Tarnów.
• Dostawca usług reklamowych: InPost Sp. z o.o., EQUAL BUSINESS PARK Budynek B, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków.
• Dostawca usług księgowych: IFIRMA S.A., ul. Grabiszyńska 241 B, 53-234 Wrocław.
• Dostawca oprogramowania służącego do obsługi faktur: IFIRMA S.A., ul. Grabiszyńska 241 B, 53-234 Wrocław.
• Dostawca usług prawnych / doradczych / windykacyjnych – ci usługodawcy są ustanawiani indywidualnie, w przypadku powstania
każdorazowego zapotrzebowania.
• Dostawca usług płatności elektronicznych: Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań.

§9. BEZWZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Gdy piszemy o uprawnieniach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, odnosimy się do niżej opisanych uprawnień. Możliwość
skorzystania z poniższych uprawnień jest niezależna od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.

Prawo dostępu do danych
Masz prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy dotyczące Ciebie dane osobowe. Jeżeli tak jest, masz prawo do uzyskania dostępu do tych danych, a także otrzymania dodatkowych informacji o:
• celach przetwarzania,
• kategoriach odnośnych danych,
• odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub
organizacjach międzynarodowych,
• w miarę możliwości planowanym okresie przechowywania danych, a gdy nie będzie to możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu,
• prawie do żądania od nas sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania, a także o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• źródle danych, jeżeli Twoje dane nie zostały zebrane od Ciebie,
• zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych
konsekwencjach takiego przetwarzania dla Ciebie.
Po otrzymaniu takiego żądania, jesteśmy zobowiązani dostarczyć kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Jeżeli takie żądanie wpływa drogą elektroniczną i jeżeli nie otrzymamy innego zastrzeżenia, informacji udzielimy również drogą elektroniczną.

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.


Prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym)


Masz prawo do żądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych. Mamy wówczas obowiązek bez zbędnej zwłoki
usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
• cofnęłaś/cofnąłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i nie mamy innej podstawy ich przetwarzania,
• wniosłaś/eś skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych,
• Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
• Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,
• Twoje dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.


Prawo do ograniczenia przetwarzania


Masz prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
• gdy kwestionujesz prawidłowość danych – na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość,
• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
• nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
• wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są
nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.


Zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie


Masz prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec
Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.
Prawo nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja:
• jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą, a nami,
• jest dozwolona prawem Unii lub prawem Rzeczypospolitej Polskiej i które przewiduje właściwe środki ochrony Twoich praw, wolności i
prawnie uzasadnionych interesów, lub
• opiera się na Twojej wyraźnej zgodzie.


Prawo do wniesienia skargi


Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

§10. WZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Gdy piszemy o uprawnieniach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, odnosimy się do niżej opisanych uprawnień. Możliwość
skorzystania z nich jest każdorazowo zależna od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.


Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie
W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej zgody na to, masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnej chwili. Naturalnie, cofnięcie udzielonej zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych osobowych.


Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo otrzymać dostarczone nam przez siebie swoje dane osobowe, w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Masz również prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeżeli przetwarzanie odbywa się:
• na podstawie zgody lub na podstawie umowy, oraz
• w sposób zautomatyzowany.
Wykonując prawo do przenoszenia danych, masz prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.


Prawo do sprzeciwu
W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO, masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych
danych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

Wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie:
• ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, przy czym podstawy te muszą być nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Twojej osoby, lub
• podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Także jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, wówczas nie będziemy mogli przetwarzać ich do takich celów.

 

§11. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

 1. Polityka prywatności i plików cookies wchodzi w życie w dacie opublikowania na stronie internetowej Sklepu.
 2. Zmiana Polityki prywatności i plików cookies następuje poprzez publikację jej nowej treści na stronie internetowej Sklepu.

§12. PLIKI COOKIES