Odstąpienie od umowy

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: ID. NET MAREK LESZCZYŃSKI, ul. Zaułek Jeżynowy 3, 86- 032 Niemcz, e-mail: poczta@identyfikator.net, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
Odstępując od umowy, mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  • szczegóły w regulaminie sklepu

Adresat: ID. NET MAREK LESZCZYŃSKI, ul. Zaułek Jeżynowy 3, 86-032 Niemcz | poczta@identyfikator.net
Ja/My() niniejszym informuję/informujemy() o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy()umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy()/o świadczenie następującej usługi(): Data zawarcia umowy()/odbioru(): Imię i nazwisko konsumenta(-ów): Adres konsumenta(-ów): Podpis konsumenta(-ów): (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) Data: () Niepotrzebne skreślić.